Land Rover Forum

Svar på indlægget:

sv: sv: Manglende kontingentbetaling (01-02-2023 20:41:49)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nsj
Jeg hopper ALDRIG med på det der Holdsport.dk cirkus
Citat fra Den uafhængige revisors revisionspåtegning Årsrapport for 2021
"Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol."

I Ledelsesberetning står der bla.
"Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 3.465.768 kr. mod 3.432.256 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter
skat udgør -1.480.932 kr. mod -646.930 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat som forventet.
Årets start har været negativ påvirket af Covid-19, og deraf nedlukkede aktiviteter. Årets resultat er
dog positivt påvirket med 418 t.kr. vedrørende kompensation fra hjælpepakker i forbindelse med
Covid-19.
Selskabet har tabt egenkapitalen. Selskabet har i 2022 fået en kapitaltilførsel på 6.350 t.kr., der skal
sikre den forsatte udvikling af selskabet."

Fra d. 12.02.2016 er der stort set hvert år tilført ny kapital.
Hvem har tillid til sådan et cirkus, jeg har IKKE.
Se evt. mere her https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/33765509?fritekst=Holdsport.dk%2520ApS&sideIndex=0&size=10
PS
Indtast første bogstav i ordet "gaskabel" hvorfor ikke "GALSKAB"?
Du skal være logget ind for at kunne vedlægge billeder.
Indtast første bogstav i ordet "balljoint"
Retningslinier for indlæg i Land Rover Forum #07, 22. september 2014
 • Rover Forum er et forum for Dansk Land Rover Klub og andre Land Rover-interesserede der søger hjælp og vejledning i alle tænkelige forhold, der vedrører det at have en Land Rover.
 • Brug Rover Forum til at få svar på dine spørgsmål - eller hjælp andre til at få svar på deres.
 • Brug ikke Rover Forum til "snik-snak". Rover Forum er ikke en chat.
 • Hold en sober tone!
 • Tal pænt i god tone med respekt for andre.
 • Brug skrift-sprog - ikke tale-sprog (fyld ikke dit indlæg op med smileys, sms-forkortelser, o.lign.)
 • Skriv ikke hele dit indlæg med STORE BOGSTAVER. Så lyder det som om du råber.
 • Personlige angreb, ukvemsord og tilsvininger accepteres ikke.
 • Hold tråden/emnet. Når du svarer på indlæg, så hold dig til det aktuelle emne/spørgsmål. Start en ny tråd, hvis du har kommentarer som ikke relaterer sig til det oprindelige emne.
 • Enhver form for forsøg på køb/salg/bytte accepteres ikke i Rover Forum - brug istedet Rover Børsen eller kontakt folk direkte.
 • Indlæg oprettet i falsk navn accepteres ikke.
 • Indlæg der overtræder eller opfordrer til overtrædelse af gældende dansk lov accepteres ikke.
 • Indlæg der indeholder links til download af ulovligt materiale accepteres ikke.
 • Indlæg kan af en administrator blive flyttet til andre emner, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.
 • Indlæg kan af en administrator blive markeret som "Kun for medlemmer".
Indlæg i Rover Forum der ikke overholder ovenstående retningslinier vil uden varsel og advisering blive slettet af en af Rover Forums administratorer.